Brede School

Brede School   'Michiel' 

De Michiel de Ruyterschool werkt niet als basisschool alleen aan de ontwikkelingskansen en talentontwikkeling van alle leerlingen. We zoeken hierin de samenwerking met onder meer kinderopvangorganisatie KION en welzijnsorganisatie Bindkracht10 (voorheen Tandem). De buitenschoolse opvang maakt eveneens onderdeel uit van onze Brede School. Gedurende het jaar bieden we samen een gevarieerd programma aan activiteiten voor peuters, kleuters en de kinderen van groep 3 t/m 8. De ondersteunende rol van de ouders is daarbij vanzelfsprekend cruciaal.

IMG-1502.JPG

Het activiteitenprogramma van de Brede School wordt jaarlijks vastgelegd in een werkplan.

 

Activiteiten

In onze Brede School   hebben de kinderen de mogelijkheid om na school aan activiteiten deel te nemen. Deze activiteiten vinden plaats in alle voorzieningen waar de Brede School   over beschikt: de schooltuin, de gymzaal, de peuterspeelzaal/bso Michiel, de handvaardigheidsruimte en de Huiskamer (activiteitenplein).

 

Activiteitenplein Michiel

Het activiteitenplein bevindt zich in onze school.  Het activiteitenplein wordt ook gebruikt voor speciale activiteiten tijdens de lessen. Na schooltijd kunnen alle kinderen die dat leuk vinden terecht op het inloopuur van het activiteitenplein om een spelletje te doen of te knutselen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kinderen.

Behalve de vrije inloopuren worden er op gezette tijden cursussen aangeboden, bijvoorbeeld dans en muziek. Kinderen die hieraan mee willen doen, moeten zich hiervoor inschrijven. Informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrief. 

 

Bieb op school

In onze school bevindt zich ook een bieb. Kinderen worden automatisch lid van deze bieb. Hier kunnen kinderen boeken lenen. Deze boeken zijn zowel voor in de klas als voor thuis te leen. De boeken van deze bieb zijn jeugdboeken van de 'grote' bieb uit de stad Mariënburg. De boeken worden regelmatig gewisseld.

Onze bieb is ook na schooltijd 2 x per week open. Vrijwilligers begeleiden het uitleensysteem. Dit schooljaar worden er een aantal kinderen uit de bovenbouw opgeleid als 'Bieb-experts': zij helpen mee voor het uitlenen van boeken. Zodoende kan de bieb vaker open onder schooltijd!

Ook de peuters van peutergroep 'Wigwam' komen regelmatig in de bieb met hun ouders om voor te lezen en boeken te lenen voor thuis.
Verder worden er af en toe activiteiten gehouden in de bieb, bijv. tijdens de Kinderboekenweek, nationale voorleesdagen en TOPdag.

Ieder kind dat lid is van deze bieb krijgt een inlogcode voor Schoolwise. Hier kan het kind, eventueel samen met u, boeken reserveren, tips en weetjes bekijken en nog veel meer.

Om naar schoolwise te gaan, klikt u op deze link.

 

Voor- en naschoolse opvang/BSO Michiel

Voorschoolse opvang
U kunt zich voor voorschoolse opvang aanmelden bij KION. Deze opvang is
tussen 7.30 en 8.20 uur bij kinderdagverblijf Joki in de Pastoor Zegersstraat.
Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen na afloop naar school.
Zodra er vier of meer kinderen structureel gebruikmaken van voorschoolse
opvang, wordt deze verplaatst naar de huiskamer (het Activiteitenplein) van school.


Naschoolse opvang
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vindt de naschoolse opvang plaats bij bso Michiel, in wijk- centrum Titus Brandsma en/of in het bijgebouw op het schoolplein. Onder begeleiding van een groepsleerkracht of bso-medewerker gaan de kinderen aan het einde van de schooldag naar het lokaal van de bso.  Daar ontvangen de pedagogisch medewerkers van KION de kinderen voor een leuke middag vol creatieve activiteiten, spelletjes, verkleedpartijen, buiten spelen of lekker luieren. De bso werkt nauw samen met Activiteitenplein Michiel.
De naschoolse opvang op woensdag- en vrijdagmiddag vindt plaats bij kinderdagverblijf Joki in de Pastoor Zegersstraat. Een pedagogisch medewerker haalt de kinderen op van school. Er is voor alle leeftijden voldoende spelmateriaal
aanwezig en volop gelegenheid om lekker buiten te spelen.